Konserwator wózków widłowych

Konserwator wózków widłowych

Cel kursu: przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych

Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat.

Absolwent kursu zna: wiadomości z zakresu elektromechaniki ogólnej w zakresie urządzeń transportu bliskiego, warunków technicznych dozoru technicznego dotyczących eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, klasyfikacji i budowy wózków, zasad wykonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych wózków, instrukcji eksploatacji określonych rodzajów wózków, przepisów BHP

Absolwent kursu posiada umiejętności: w zakresie sprawdzania stanu technicznego wózków, kontrolowania działania wszystkich układów i mechanizmów, urządzeń sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowo – kontrolnych oraz zabezpieczających kierowcę i osoby postronne ,oceny stopnia zużycia oraz ewentualnych uszkodzeń układu napędowego, kierowniczego i hamulcowego, mechanizmu podnoszenia, osprzętu, oświetlenia i sygnalizacji, urządzeń pomiarowo – kontrolnych, elementów i urządzeń zabezpieczających kierowcę i osoby współtowarzyszące, przeprowadzenie próby działania naprawionych układów, mechanizmów i obwodów, prowadzenia czynności regulacyjnych, przewidzianych w instrukcji eksploatacji wózków, wymiany elementów i podzespołów, których wymiana nie wykracza poza określony w odnośnych instrukcjach zakres prac konserwacyjnych ,prowadzenia prób ruchowych i obciążeniowych przewidzianych dla wózków, prowadzenia dziennika konserwacji

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje: zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 652)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu absolwent kursu otrzymuje uprawnienia w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawiającego do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych, zgodnie z obowiązującym stanem RP.

Czas trwania: 69 godz.

Cena: 1500 zł./os Przy większych grupach możliwość negocjacji.

Zapraszamy do kontaktu nr tel. 74 848 12 77

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.