Kurs operator wózków jezdniowych (widłowych)

Kurs operator wózków jezdniowych (widłowych) Kurs operator wózków jezdniowych (widłowych)

Cel kursu: kurs ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym (dawne II WJO).

Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat,

Absolwent kursu zna: zasady i kryteria podziału wózków, budowę wózków, możliwe zagrożenia związane z eksploatacją wózka i wykorzystywanym źródłem energii oraz sposoby zapobiegania im, skutki przebywania w wymuszonej pozycji ciała, zakres czynności do wykonania przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy oraz w trakcie kierowania wózkiem, zasady bezpiecznego użytkowania i wymiany butli z gazem palnym oraz przepisy obowiązujące przy ich magazynowaniu i użytkowaniu, rodzaje jednostek ładunkowych oraz zasady ich bezpiecznego przewożenia i składowania, znaki bezpieczeństwa stosowane w zakładach pracy i przy oznakowaniu ładunków, zakres stosowania Ustawy o dozorze technicznym, procedury nadzoru nad urządzeniami technicznymi oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności, wymagania kwalifikacyjne operatorów wózków jezdniowych, ryzyko zawodowe związane z eksploatacją wózków jezdniowych, ramowy zakres „instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych”, instrukcję obsługi danego wózka jezdniowego.

Absolwent kursu posiada umiejętności: rozpoznania i wstępnej lokalizacji usterek i nieprawidłowości, bezpiecznego użytkowania wózka biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy, warunki sanitarne, pożarowe, wybuchowe oraz przewóz towarów niebezpiecznych, codziennej obsługi wózka przed i po zakończeniu pracy, dokumentowania wykonanych czynności i stanu technicznego wózka, bezpiecznej i prawidłowej wymiany butli z gazem palnym, tankowania paliwa oraz podłączenia baterii wózka do prostownika, dobrania odpowiedniego rodzaju wózka w zależności od miejsca pracy, jej rodzaju oraz rodzaju ładunku, bezpiecznego przewozu i składowania ładunków w różnych warunkach pracy, ergonomicznego dostosowania swojego miejsca pracy, koordynowania posiadanej wiedzy teoretycznej z praktycznym wykonywaniem czynności i podzielnością uwagi.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu absolwent kursu otrzymuje uprawnienia w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ; ważne przez 10 lat.

ZAPRASZAMY !!!
Czas trwania: 49 godz., w tym 15 godzin zajęć praktycznej nauki jazdy wózkiem  wraz z  wymianą butli gazowej
kursy prowadzimy dla grup min. 8 osobowych, cena : 850 zł w tym egzamin UDT

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.