Kursy BHP

Kursy BHP

Oferujemy kursy z zakresu BHP dla

  1. Pracowników na stanowiskach robotniczych

Cel kursu: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń

Warunki uczestnictwa: osoby pracujące na stanowiskach robotniczych i inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne

Absolwent kursu zna: regulacje prawne z zakresu bhp z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą, zagrożenia występujące w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla danej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

Absolwent kursu posiada umiejętności: postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń np. pożaru, awarii, udzielania pierwszej pomocy, analizowania i oceniania zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz oceniania ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Egzamin: odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia, egzamin przeprowadzany jest w formie testu

Czas trwania: 8 godz.

Cena: do uzgodnienia telefonicznego/mailowego, w zależności od wielkości grupy

Zapraszamy do kontaktu nr tel. 74 848 12 77

2. Pracowników administracyjno – biurowych

Cel kursu: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania wyników pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP, postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

Warunki uczestnictwa: pracownicy administracyjno- biurowi, w tym zatrudnieni przy obsłudze monitorów ekranowych, pracownicy placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo – badawczych, inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne

Absolwent kursu zna: wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące BHP z uwzględnieniem praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie BHP oraz odpowiedzialności za naruszenie tych przepisów i zasad, ochrony pracy kobiet i młodocianych, profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników, wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zaświadczeń z nimi związanych, problemy z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

Absolwent kursu posiada umiejętności: postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, udzielania pierwszej pomocy, postępowania przy urazach, krwotokach i krwawieniach, poparzeniach chemicznych i termicznych, złamaniach, omdleniach, utracie przytomności, zaniku funkcji oddychania, zaniku pracy serca itp.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Egzamin: odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia, egzamin przeprowadzany jest w formie testu

Czas trwania: 8 godz.

Cena: do uzgodnienia telefonicznego/mailowego, w zależności od wielkości grupy

Zapraszamy do kontaktu nr tel. 74 848 12 77

3. Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Cel kursu: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Warunki uczestnictwa: szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami, spółkami, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów)

Absolwent kursu zna: wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące BHP, aktualne przepisy z uwzględnieniem zmian, dotyczące obowiązków BHP oraz odpowiedzialności za naruszenie tych przepisów, ochrony pracy kobiet i młodocianych, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, szkolenia w zakresie BHP, organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy, problemy związane z interpretacją przepisów

Absolwent kursu posiada umiejętności: organizowania, przygotowywania i prowadzenia prac z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, organizacji stanowisk pracy w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniający bezpieczeństwo zatrudnionym pracownikom, prowadzenia analiz i oceny materialnych warunków i organizacji pracy w zakładzie pracy i na stanowiskach pracy, inicjowania i planowania działań zmierzających do poprawy warunków pracy, kształtowania warunków i organizacji pracy zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, optymalizację ich wysiłku fizycznego i psychicznego oraz sprawności działania, prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy dla pracowników oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników,

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Egzamin: odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia, egzamin przeprowadzany jest w formie testu

Czas trwania: 16 godz.

Cena: do uzgodnienia telefonicznego/mailowego, w zależności od wielkości grupy

Zapraszamy do kontaktu nr tel. 74 848 12 77

4. Pracowników służb BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Cel kursu: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warunki uczestnictwa: szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Absolwent kursu zna: wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP), przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych, problemy związane z interpretacją niektórych przepisów, problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy,  metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami zagrożenia wypadkowe, hałas i drgania mechaniczne, szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły, czynniki biologiczne, promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe, pola elektromagnetyczne, energia elektryczna i elektryczność statyczna, mikroklimat środowiska pracy, oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy, zagrożenia pożarowe i wybuchowe, zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów, metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy,  nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych), analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

Absolwent kursu posiada umiejętności: z zakresu nowoczesnych metod pracy służby BHP, metod szkolenia,  postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, udzielania pierwszej pomocy

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, niezbędnego do zatrudniania na stanowisku pracownika służby bhp lub wykonywania zadań służby bhp.

Egzamin: odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia, egzamin przeprowadzany jest w formie testu

Czas trwania: 32 godz. ( w tym 4 godz. ćwiczeń)

Cena: do uzgodnienia telefonicznego/mailowego, w zależności od wielkości grupy

Zapraszamy do kontaktu nr tel. 74 848 12 77

5. Pracownicy inżynieryjno –  techniczni

Cel kursu: celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu: identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Warunki uczestnictwa: szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, pracowników realizujących zadania związane z organizacją komórek organizacyjnych, procesów pracy i stanowisk pracy 

Absolwent kursu zna: regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp, odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem, wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych), wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, nadzoru i kontroli warunków pracy, problemy związane z interpretacją niektórych przepisów, metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)

Absolwent kursu posiada umiejętności: z zakresu nowoczesnych rozwiązań techniczno – organizacyjnych wpływających a BHP, w szczególności urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjne, urządzeń zabezpieczających, środków ochrony indywidualnej, umiejętności dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu, zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, niezbędnego do zatrudniania na stanowisku pracownika służby bhp lub wykonywania zadań służby bhp.

Egzamin: odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia, egzamin przeprowadzany jest w formie testu

Czas trwania: 16 godz.

Cena: do uzgodnienia telefonicznego/mailowego, w zależności od wielkości grupy

Zapraszamy do kontaktu nr tel. 74 848 12 77

 

                                                           

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.