Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Cel kursu: Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez UDT i uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi suwnic.

Warunki uczestnictwa: 

Udział w zajęciach mogą podejmować osoby pełnoletnie z odpowiednim stanem zdrowia, potwierdzonym stosownym świadectwem lekarskim o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku obsługi suwnicy, legitymujące się wykształceniem minimum gimnazjalnym lub 8- letnią szkołą podstawową.

 

Absolwent kursu będzie posiadał wiedzę z zakresu:

  1. Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego.
  2. Wiadomości o dozorze technicznym..
  3. Maszynoznawstwo specjalistyczne
  4. Eksploatacja.
  5. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze suwnic.

.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu absolwent kursu otrzymuje uprawnienia w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT

Zapraszamy do kontaktu nr tel. 71 313 25 99, kom. 601 393 337.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.