Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu zaprasza obywateli Ukrainy  przybyłych dn. 24 lutego 20222 r. lub później na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na BEZPŁATNY kurs języka polskiego.

Po odbytym kursie zostanie wydane Urzędowe poświadczenie ukończenia kursu.

Proponujemy naukę języka polskiego na poziomie:

A1 – początkowy od podstaw – 120 godzin

 A2 – kontynuacja nauki – 120 godzin

Program kursu obejmuje następujące obszary kształcenia:

człowiek, rodzina, życie codzienne, sposoby spędzania wolnego czasu, mieszkanie, miejsca, środki transportu, praca, edukacja, żywienie, zakupy i usługi, zdrowie i higiena osobista, środowisko naturalne. Program kursu języka specjalistycznego uzupełniony jest o zagadnienia leksykalno-frazeologiczne
z zakresu zawodów medycznych.

Zajęcia odbywają się w wybranych Ośrodkach ;

Zajęcia realizowane w systemie stacjonarnym lub on-line.

Projekt pn. „Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy”, nr RPDS.10.03.00-02-0001/22, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie. Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Realizatorem projektu jest Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy.

Zapraszamy serdecznie !

Безкоштовне вивчення польської мови для людей з України

Проект під назвою „Курс польської мови для громадян України”, № RPDS.10.03.00-02-0001/22, співфінансується Європейським Соціальним Фондом у рамках Регіональної Операційної Програми для Нижньосілезького Воєводства на 2014-2020 роки, Пріоритет 10 Освіта, Дія 10.3 Покращення доступності та підтримка навчання впродовж життя. Бенефіціаром проекту є Самоврядування Нижньосілезького Воєводства. Проект реалізує Нижньосілезький Центр Неперервної та Лінгвістичної Освіти Кадрів у Легниці.

Учасники досягнуть наступного рівня володіння мовою відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, залежно від результатів набору передбачається, що це буде рівень А1 або А2. Крім того, завдяки включенню до занять компоненту знань про соціокультурне середовище, покращаться міжкультурні компетенції учасників і вони зможуть краще адаптуватися в польському суспільстві.

Право на подання заявки для участі в загальних мовних заняттях мають особи з громадянством України, які досягли 18 років і прибули на територію Республіки Польща 24 лютого 2022 р. або пізніше.

Програма курсу охоплює такі сфери освіти: людина, сім’я, повсякденне життя, способи проведення вільного часу, житло, місця, транспорт, робота, освіта, харчування, покупки та послуги, здоров’я та особиста гігієна, природне середовище. Програма спеціалізованого мовного курсу доповнена лексико-фразеологічними темами в галузі медичних професій.

Заняття проводяться в першій половині дня, у другій половині дня та по суботах, зазвичай 2 рази на тиждень по 3 години. Заняття в групах, у яких учасники будуть знаходитися у різних містах Нижньої Сілезії, проводитимуться дистанційно, щоб підвищити шанси доступу до занять для як найширшої аудиторії.

Учасники курсу отримають навчальні матеріали та офіційне підтвердження про участь у позашкільній формі.

Щиро запрошуємо!

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.