AKT POWOŁANIA RCWEiC

Przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu działa Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania  i Certyfikacji we Wrocławiu (RCWEiC) jako jednostka terenowa Krajowego Centrum Akredytacji realizująca procesy nadawania kwalifikacji (walidacji i certyfikacji) w ramach Systemu Certyfikacji Kwalifikacji KCA. System ten zakłada podmiotową rozdzielność Procesów Walidacji oraz Procesów Certyfikacji dla kwalifikacji wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz dla kwalifikacji rynkowych, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej. Biuro RCWEiC znajduje się  na ulicy Biskupiej 10a we Wrocławiu. Szczegółowe informacje na temat  organizowanych Procesów Walidacji i Certyfikacji można uzyskać pod numerem telefonu 71 372 32 14.

 

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji we Wrocławiu po pomyślnym ukończeniu przez uczestnika procesu walidacji na mocy oficjalnej decyzji o nadaniu kwalifikacji wystawia certyfikat w Systemie KCA.

      Druki certyfikatów  wystawianych w ramach Systemu Certyfikacji Kwalifikacji KCA posiadają określone zabezpieczenia:

 • unikalny gilosz wykonany w druku cyfrowym pokrywający powierzchnię poddruku od samej krawędzi kartki,
 • ciągłą numerację typograficzną zawierającą określony ciąg literowo-cyfrowy, identyfikujący jednostkę wystawiającą certyfikat,
 • numer seryjny wydanego certyfikatu w ramach danego RCWEiC,
 • hologram zabezpieczający naklejany w dolnej, centralnej części druku.

   

  Certyfikaty wystawiane w ramach Systemu Certyfikacji Kwalifikacji KCA :

 • mają jednolity wzór dla wszystkich jednostek terenowych funkcjonujących w ramach KCA,
 • mają dołączony Suplement z listą potwierdzonych efektów uczenia się zweryfikowanych podczas danego procesu walidacji,
 • są wydawane w polskiej wersji językowej, a na życzenie uczestnika mogą zostać wystawione również w innej wersji językowej,
 • zgodne z „Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027” określonymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR/2021–2027/8(1)) obowiązującymi od 27.10.2022 r. – załącznik nr 2 „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+

ZGODNOŚĆ SYSTEMU KCA Z WYTYCZNYMI UNI EUROPEJSKIEJ

Krajowe Centrum Akredytacji będąc instytucją zarządzającą Systemem Certyfikacji Kwalifikacji spełnia podstawowe warunki określone w Ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (z późniejszymi zmianami) odnośnie Instytucji Certyfikujących. Oprócz zapisów zawartych w Ustawie o ZSK oraz zasad określonych dla uczestników procesów nadawania kwalifikacji (walidacji i certyfikacji), zawartych w różnych opracowaniach i publikacjach tematycznych przygotowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), stosuje również zapisy „Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027″ obowiązujące od dnia 27.10.2022 r. w szczególności Załącznik nr 2 „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+”.

KCA spełnia wymogi dotyczące Instytucji Certyfikującej oraz:

 • gwarantuje rozdzielność instytucjonalną procesów kształcenia i walidacji – KCA jest samodzielnym, zarejestrowanym w KRS podmiotem gospodarczym, który powstał poprzez wydzielenie ze struktury Związku ZDZ na drodze rozdzielenia procesów kształcenia od procesów weryfikacji efektów uczenia się,
 • gwarantuje rozdzielność osobową w procesach kształcenia i walidacji poprzez oświadczenia rozdzielności ról podpisywane przez członków Komisji Egzaminacyjnych,
 • gwarantuje rozdzielność podmiotową procesów walidacji i certyfikacji poprzez zlecenie organizacji procesów walidacji kwalifikacji do zewnętrznej, akredytowanej przez KCA Instytucji Walidującej,
 • zakłada etapowość obu procesów – najpierw następuje proces organizacji i realizacji walidacji, a dopiero po weryfikacji jej wyników poprzez Instytucję Certyfikującą następuje certyfikacja kwalifikacji,
 • wydaje dokumenty zawierające opis efektów kształcenia – Suplement zawiera listę zweryfikowanych efektów uczenia się,
 • przewiduje udział pracodawców w procesach walidacji – w procesach walidacji kwalifikacji do Komisji Egzaminacyjnych zapraszani są przedstawiciele lokalnych pracodawców, aby zagwarantować udział zarówno teoretyków jak i praktyków z danej branży,
 • dysponuje rekomendacjami branżowymi – w tym rekomendacjami największych znanych związków pracodawców – Krajowej Izby Gospodarczej, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP,
 • spełnia warunki określone przez Departament EFS.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.