W celu przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego należy złożyć w najbliższym ośrodku OKZ (adresy OKZ) wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę lub jego pracodawcę wniosek (wzory do pobrania poniżej):

 do którego należy dołączyć dokumenty:

1. Potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej (najpóźniej w dniu egzaminu);

2. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wiedzy na egzamin (wystarczy jeden z wymienionych poniżej):

  1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Posiadanie wiedzy na egzamin mogą również potwierdzać:

  1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
  3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór zaświadczenia).

Przed przystąpieniem do egzaminu należy okazać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA EGZAMINU

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.