W celu przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego należy złożyć w najbliższym Ośrodku (adresy OKZ) wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę lub jego pracodawcę wniosek (wzory do pobrania poniżej):

 do którego należy dołączyć dokumenty:

1. Potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej (najpóźniej w dniu egzaminu);

2. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wiedzy na egzamin (wystarczy jeden z wymienionych poniżej):

  1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Posiadanie wiedzy na egzamin mogą również potwierdzać:

  1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
  3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór zaświadczenia).

Przed przystąpieniem do egzaminu należy okazać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA EGZAMINU

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.