Wrocław, 16.04.2024r.

 

L. dz./43W/2024                                                                    Szanowni

                                                                       Członkowie Wspierający

 

Zarząd Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu działając na podstawie § 23 pkt. 14) w zw. z § 19 ust. 2 i § 18 pkt. 2), 7), 8) i 20) statutu Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 24 maja 2024r. o godz. 1345  (pierwszy termin), a w razie braku wymaganego quorum o godz. 1415 tego samego dnia, bez względu na liczbę obecnych członków. Posiedzenie odbędzie się we Wrocławiu przy al. Wiśniowej 79-81, III piętro, sala nr 311

 

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3.     Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

4.     Przyjęcie porządku obrad.

5.     Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 15 grudnia 2023r.

6.     Wybór Komisji uchwał i wniosków.

7.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Zakładu oraz finansowego za rok 2023.

8.     Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Zakładu za rok 2023.

9.     Dyskusja.

10.  Przedstawienie projektu uchwały dot. wyboru pełnomocnika do reprezentowania Zakładu w umowach między Zakładem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim.

11.  Dyskusja.

12.  Sprawozdanie z działalności Komisji uchwał i wniosków.

13.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a)              Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2023.

b)             Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023.

c)              Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Komisji Rewizyjnej za 2023r.

d)             Udzielenia Zarządowi Zakładu absolutorium

e)     Wyboru pełnomocnika do reprezentowania Zakładu w umowach między Zakładem a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim.

14.  Wolne wnioski.

15.  Podjęcie uchwał w sprawie zgłoszonych wniosków. 

16.  Zamknięcie obrad.

 

 

Informuję, że protokół z Zebrania  Członków Zakładu z dnia 15 grudnia 2023 roku jest do wglądu w Biurze Zarządu we Wrocławiu przy ul. Biskupiej 10a, codziennie w godz. 8.00 – 14.00.

Jednocześnie zapraszam do odwiedzenia nowo wyremontowanej sali gimnastycznej znajdującej się na parterze budynku DZDZ oraz pomieszczenia fitness (siłownia) na poziomie 
(-1).

 

 

                                                                                              Prezes zarządu

                                                                                              Andrzej Żurek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.