Kurs ADR

Kurs ADR

Oferujemy ADR początkowy i doskonalący

  • kurs podstawowy
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów kl.1
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych kl.7

Cel kursu: Zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku

Warunki uczestnictwa: kurs początkowy – podstawowy: ukończone 21 lat życia, spełnienie wymogów określonych w odrębnych przepisach w stosunku do kierowców przewożących towary niebezpieczne kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach, specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1, oraz specjalistyczny w zakresie przewozu klasy 7

posiadanie przez kierowcę ważnego zaświadczenia ADR o przeszkoleniu kierowcy kursu podstawowego (zaświadczenie zgodnie z Umową ADR) lub ukończenie (w danym lub innym ośrodku) z wynikiem pozytywnym kursu początkowego podstawowego.

Absolwent kursu zna: obowiązujące przepisy, w tym klasyfikację towarów niebezpiecznych, ich numerację i rodzaje zagrożeń wymagania dotyczące ochrony ładunku, których celem jest zminimalizowanie ryzyka związanego z użyciem towarów niebezpiecznych do umyślnych działań przestępczych, wymierzonych przeciw porządkowi publicznemu, rodzaje opakowań oraz sposób i zasady oznakowania opakowań (nalepki, napisy, znaki, kody, typy), wymagania w zakresie przystosowania podwozia i nadwozia pojazdów do przewożonych towarów, warunki oznakowania towarów niebezpiecznych i pojazdów przewożących te towary, obowiązki kierowcy w czasie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, związane z bezpiecznym przewozem towarów objętych danym kursem, z uwzględnieniem tego, co powinien i czego nie powinien wykonywać, podstawowe zasady odpowiedzialności karnej i cywilnej osób związanych z przewozem towarów niebezpiecznych oraz zakazy ładowania razem do pojazdu i ograniczenia masy na jednostkę transportową, wzory dokumentów wymaganych przy transporcie drogowym towarów niebezpiecznych oraz zasady ich wypełniania i posługiwania się nimi, sprzęt wchodzący w zakres wyposażenia podstawowego i dodatkowego pojazdu oraz osobistej ochrony załogi pojazdu, zasady realizacji przewozów kombinowanych z wykorzystaniem różnych środków transportu, przepisy związane z przewozem towarów niebezpiecznych w ruchu drogowym, zasady postępowania w czasie przejazdu przez tunele, a w szczególności w przypadku powstania w nim awarii lub pożaru, kody ograniczeń przewozu towarów niebezpiecznych przez tunele, zasady postępowania w razie wypadku i zagrożenia, wymagania konstrukcyjne pojazdów używanych w niektórych rodzajach przewozu dla niektórych towarów niebezpiecznych

Absolwent kursu posiada umiejętności: posługiwać się obowiązującymi przepisami, prawidłowo oznakować pojazd tablicami, nalepkami, znakami, wyszukiwać w wykazach towarów niebezpiecznych dane dotyczące wybranych towarów, sprawdzać właściwy dobór opakowań w zależności od stopnia zagrożenia stwarzany przez towar niebezpieczny przeznaczony do przewozu, posługiwać się sprzętem wchodzącym w zakres wyposażenia pojazdu i jego załogi, postępować zgodnie z wymaganiami określonymi w pisemnej instrukcji bezpieczeństwa w razie wypadku lub zagrożenia, zapobiegać powstawania zagrożeń, posługiwać się kodami ograniczeń dla tuneli aby prawidłowo określić czy z danym ładunkiem może przejechać przez tunel, przygotować pojazd do bezpiecznego przejazdu przez tunel, zastosować odpowiednie zasady postępowania w przypadku zauważenia w tunelu palącego się pojazdu, znajdujące się w pojeździe towary niebezpieczne odpowiednio zabezpieczyć przed przemieszczeniem, uszkodzeniem, oraz przed stycznością z artykułami spożywczymi, wpisać w dokumencie przewozowym wszystkie wymagane dane dotyczące przewożonych towarów na podstawie nalepki ostrzegawczej znajdującej się na przesyłce lub pojeździe, określić rodzaj zagrożenie jaki stwarza przewożony towar, zabezpieczyć przed innymi uczestnikami ruchu drogowego zarówno planowani jak awaryjny postój pojazdu z towarami niebezpiecznymi, ustalić „mała ilość” według wagi brutto dla towarów niebezpiecznych klas objętych kursem

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje: zaświadczenie potwierdzające ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu, zgodnie z & 10 rozporządzenia MI i MGMiŻŚ z dn. 21 listopada 2019 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych

Egzamin potwierdzający kwalifikacje przeprowadza: dwuosobowa komisja powołana przez marszałka województw, komisji przewodniczy przedstawiciel marszałka województwa , członkiem komisji jest przedstawiciel ośrodka szkolenia prowadzącego kurs.

Czas trwania: Kurs ADR początkowy , kurs podstawowy co najmniej 18 godz.

kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach co najmniej 13 godz.

kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów kl. 1 co najmniej 8 godz.

kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych kl. 7 co najmniej 8 godz.

Kurs ADR doskonalący:

kurs podstawowy co najmniej 14 godz.

kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach co najmniej 6 godz.

kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów kl. 1 co najmniej 5 godz.

kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych kl. 7 co najmniej 5 godz.

Cena:

Kurs podstawowy 800 zł

Kursy specjalistyczne 500 zł.

Zapraszamy do kontaktu nr tel. 74 848 12 77

Najbliższy termin kursu ADR: od: 09.04 do 17.04 2022 r. (dni szkoleniowe sobota – niedziela + sobota – niedziela) 

Uruchomienie kursu warunkuje minimum 5 zgłoszeń osób zainteresowanych.

 

 

 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.